kjonnsforskning.no

Hjemskapingens moderne magi

Helene Aarseth viser i denne avhandlingen hvordan kombinasjonen av karriere og likestillingskrav kan fremme nye investeringsformer i familien. Gjennom intervjuer med likestilte, yrkesaktive par beskriver hun blant annet hvordan investering i familien fristilles fra kjønnsbaserte motivasjoner.

 

Hva skjer i familier der kvinnen ikke tilpasser sin yrkesdeltakelse etter familiens behov og begge har krevende og forførende jobber? Mens flere spår at plikt og forhandling vil tappe hverdagslivet for mening og magi, viser Aarseth i denne avhandlingen at kombinasjonen av likestillingskrav og jobbmagnetisme kan presse fram nye investeringsformer i familien. Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med ni likestilte tokarrierepar kombinert med longitudinelle intervjuer med fire av mennene, beskriver avhandlingen en endringsprosess der investeringene i familien fristilles fra kjønnsbaserte motivasjoner. Drivkraften i denne endringsprosessen - som særlig belyses gjennom menns motivasjon for involvering i familien - er en omgående manøver rundt likestillingsdiskursens fokus på plikt og likedeling. Aarseth argumenterer for at parene i denne omgående bevegelsen både genererer en ny, avkjønnet investeringsvilje og samtidig gir familiearbeidet en gravitasjonskraft som kan motsvare jobbens magnetisme. Hovedelementene i endringsprosessen er en ny prosjektgjøring av familiearbeidet og en aksentuering av hverdagslivets estetiske meningshorisont. Med dette som utgangspunkt skisserer avhandlingen en moderne hjemskapingsmagi som revitaliserer en romantisk-estetisk meningskilde i vestlig modernitet - snarere enn et tilspisset motsetningsforhold mellom ”hjemlig livslykke” og en moderne selvutfoldelsesmaksime. Endringsprosessene belyses ved å kombinere en modernitetsteoretisk tese om refleksiv avtradisjonalisering og feministiske teorier om kjønnet subjektivitet. Ved hjelp av blant annet Paul Ricoeurs kritiske hermeneutikk forsøker avhandlingen å bidra til en utvidet refleksivitetstese som kan gripe endring i subjektive motivasjoner og praksiser som følge av nedbyggingen av kjønnsarbeidsdelingen i det senmoderne samfunnet.
(Omtale fra Universitetet i Oslo)

Forfatter(e):
Aarseth, Helene
Utgivelsesår:
2008
Nettsted:

Forfattet av

Tilknyttet prosjekt

Omtales i nyhetssak

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet