kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Lise Widding Isaksen, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Søk på nettstedet hos Google

Kjønn og globalisering. Omsorg over grenser

Type prosjekt:
forskerprosjekt
Tidsperiode:
2002–2006
Støttebeløp:
2.300.000

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartner:
The Servant Thematic Network

Hvordan påvirker vestlige lands etterspørsel etter sykepleiere og hushjelper/au pair’er samfunnene kvinnene reiser fra? Prosjektet har studert familier i den indiske delstaten Kerala der mor reiste til Midtøsten for å forsørge familien.

Forskerne fant at omsorgskulturene forandret seg som en følge av migrasjonen. Færre kunne ta seg av eldre som ble avhengig av hjelp, og globale kommersielle firma som solgte omsorgstjenester etablerte seg i regionen. Unge kvinner som hadde blitt sendt på katolske klosterskoler, måtte avbryte utdanningen for å reise hjem og hjelpe til i familien som en konsekvens av morens fravær. Oppsummert mener forskerne at det pågikk en form for kommersialisering av etablerte omsorgskulturer som kan relateres til vestlige lands rekruttering av sykepleiere fra Sør-India.

Prosjektet studerte også to andre kvinnedominerte migrasjonsprosesser. Den ene studien så på migrasjon av latviske sykepleiere til Norge. Den andre så på hvordan polske helsearbeidere og hushjelper erfarer egne og italienske familiers balansering av forholdet mellom arbeid og familie. Forskerne intervjuet ti sykepleiere fra en kystby i Latvia som fant jobb på landsbygda i Norge. De reiste også tilbake til Latvia og intervjuet familiene deres. Mange av sykepleierne opplevde Norge som et godt sted å arbeide og pekte på rettigheter de fikk til fødselspermisjon, barnehager, ledighetstrygd og sykepenger. Likevel ville de flytte nærmere Latvia (det vil si østover i Norge) for å kunne besøke familien sin oftere. Eldre mødre i Latvia kunne erfare datterens migrasjon som en økonomisk forbedring fordi de fikk penger hver måned, men også som en sosial marginalisering fordi bestemødrene ikke lenger deltok som torgkoner på det lokale markedet. Forskerne ba de latviske sykepleiernes barn tegne sine inntrykk av livet i Norge og i Latvia. Tegninger illustrerte en overgang fra et liv med mange sosiale relasjoner til et liv med få sosiale relasjoner.

Det ble også gjennomført en undersøkelse av et polsk immigrantnettverk i Italia. Forskerne fant at det foregår en revitalisering av gamle nomadiske kvinneyrker, som omvandrende kokker, vaskekoner og sydamer, som i sentraleuropeisk historie har hatt en midlertidig karakter som korttidsarbeidere i andres hjem. I dag erstattes slike innleide nabokoner med nabolands koner som en følge av nye regler i EU og endringer i italiensk velferdspolitikk. Et annet funn var at den italienske katolske kirken betydde mye for de polske immigrantene som hadde ansatt en egen prest fra Polen for å holde gudstjeneste for dem. Polske lærere deltok i det frivillige arbeidet kirkene utførte for andre lokale immigranter, som for eksempel språkopplæring for barn med foreldre fra Sri Lanka.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet