kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Ulla-Britt Lilleaas, professor, Universitetet i Agder

Søk på nettstedet hos Google

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser – kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Type prosjekt:
forskerprosjekt
Tidsperiode:
2002–2005
Støttebeløp:
1.886.000

Hvordan håndteres og forstås kroppsvaner, helse og sykdom av menn i ulike klasser, generasjoner og familie? Kunnskap om dette temaet burde ha avgjørende konsekvenser for familie- og helsepolitikkens utforming, ifølge forskeren.

Prosjektet bygger på intervjuer med 30 menn. En gruppe idrettsmenn, hvorav halvparten er eliteutøvere og den andre delen er old boys, samt en gruppe menn som har hatt hjerteinfarkt og hvor de fleste har vært gjennom en by-pass-operasjon.

Et funn er hvordan menn har det gøy, fleiper og kødder med hverandre når de er sammen, gjerne i garderoben. Mange setter pris på denne maskuline kommunikasjonsformen, men den har sine begrensninger. Selv om vennskapet mellom menn trekkes fram som noe veldig viktig, er samværet også preget av en omgangstone som hele tiden ufarliggjør følelser, for eksempel knyttet til kriser og sykdom. Resultatet er at menn ikke tør å betro seg til andre menn om bekymringer, angst eller uro. Dette kunne også mange av mennene som hadde hatt hjerteinfarkt kjenne seg igjen i. Det positive er at mennene ikke er fokusert på problemer og sykdom, men det negative er at mange menn lider i stillhet og venter med å oppsøke helsevesenet.

Forskeren har tidligere presentert begrepet kroppslig beredskap for andre for å beskrive hvordan og hvorfor kvinner tar hovedansvaret i familien og at dette har sammenheng med kvinners ansvars- og pliktfølelse. En slik pliktfølelse finnes hos mennene i dette prosjektet, men da i form av en kroppslig beredskap for jobben som en del av menns forsørgeransvar. Dette kan forklare at mange menn forsøker å leve opp til og reproduserer en lite helsefremmende maskulinitet.

Å leve opp til idealet om å være en ”ekte” mann kan være et risikoprosjekt. Det ligger nedfelt i de maskuline vanene at kroppen settes på spill enten du er elitespiller, bygningsarbeider eller megler. Dette er tankemønstre og vaner som gjør at menn utvikler en kroppslig beredskap for jobb og karriere, samtidig som det gjør mannskroppen svært sårbar.

Et siktemål med prosjektet har vært å utfordre og endre innarbeidede tankemønstre og kroppsvaner hos den enkelte mann, på arbeidsplassen og i helsevesenet. Hvis vi skal ha håp om å nå en tilnærmet likestilling mellom kjønnene i vår tid, må både kvinner og menn endre sine kjønnede tankemønstre og kroppsvaner, ifølge forskeren.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet