kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Tone Bleie, professor, Universitetet i Tromsø

Søk på nettstedet hos Google

Kroppen som en situasjon: en fem-darwinistisk lesning av Toril Mois fenomenologiske posisjon

Type prosjekt:
forskerprosjekt
Tidsperiode:
2006–2007
Støttebeløp:
353.000

Til sammen kan Darwin, Simone de Beauvoir og Toril Moi si oss en hel del om frihetens betingelser og det å være menneske. Det hevder forskerne bak dette prosjektet.

Disse forskerne er trolig de første som gjennomfører en naturalistisk analyse av «den moderne feminismens mor» Simone de Beauvoirs fasinerende og, ifølge forskerne, delvis misforståtte kapittel om biologi i det første bindet av det klassiske verket «Det annet kjønn» og av litteraturviteren Toril Mois innflytelsesrike nytolkninger i bøkene «Simone de Beauvoir: en intellektuell kvinne blir til» og «Hva er en kvinne?».

Beauvoirs usensurerte nysgjerrighet for noen av de nyeste innsiktene i datidens biologi står i et motsettingsforhold til hennes påtagelige likegyldighet ovenfor Darwins radikale idé om at det er hunnen som utviklingshistorisk aktivt har valgt sine seksuelle partnere. Moi har tolket Beauvoirs bisarre og detaljerte beskrivelser av aseksuelle og seksuelle formeringsstrategier som en ironisering over noen deterministiske naturvitenskapsmenns verker. Moi overser dermed de betydelige implikasjonene Beauvoirs neglisjering av Darwins teori om seksuelle valg har for hennes forståelse av kvinners skiftende posisjoner i forhistorien og historien. Og kanskje vel så viktig; konsekvensene av denne neglisjeringen for Beauvoirs svært mye diskuterte ambivalens til moderskapet i det 20. århundret.

Moi er, i likhet med forskerne, sterkt kritisk til postmodernistiske teorier om at den biologiske kroppen alltid er et produkt av våre kulturelle ideer om natur. Hun anerkjenner eksistensen av den biologiske kroppen, men ender selv opp med å forstå «biologi» som reproduktiv fysiologi, primært fordi hun insisterer på å fastholde (som Beauvoir) at det er et uoverstigelig gap mellom naturvitenskap på den ene siden og humaniora og samfunnsvitenskap på den andre siden. Dette skaper et radikalt skille mellom kroppen og vår psyke og følelser. Ut ifra et «fem-darwinistisk» ståsted, basert på nyere kognisjonsforsking og evolusjonsbiologiske innsikter har vi bearbeidet Beauvoir og Mois teoretiske forståelse av «kroppen som en situasjon». Disse teoretiske forståelsene av vår bevissthet, det ubevisste, av vår hukommelse og av de universelle grunntrekkene ved menneskelig språk gir grunnlag for en mer holdbar forståelse av frihetsbegrepet, og hva det vil si å være et menneske som er kjønnsdifferensiert på visse områder.    

Hovedresultatet av prosjektet er artikkelen «The Body as a situation: a Darwinian reading of de Beauvoir and Moi» som er under publisering internasjonalt.                                  

Forskere tilknyttet prosjektet

Omtales i nyhetssak

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet