kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Jeanette Rhedding-Jones, professor Høgskolen i Oslo

Søk på nettstedet hos Google

Gender, Complexity and Diversity in Pedagogical Institutions for Children Aged 0-10. Theoretical and Empirical Investigations

Type prosjekt:
forskerprosjekt
Tidsperiode:
2002–2004
Støttebeløp:
765.000

Barnehager og skoler er steder hvor ulike typer kjønn konstrueres og leves ut både av barn og voksne. Likevel oppfattes ofte ikke kjønn som et vesentlig tema i skoler og barnehager, ifølge forskerne på dette prosjektet.

Forskerne har sett på det som de oppfatter som komplekse og kjønnete praksiser i skole- og førskolesystemet, barnehager og lærerutdanningen, blant annet i forhold til rase, sosial klasse, alder, seksuelle preferanser, religion, kropp og etnisitet. I det daglige befant forskerne seg i miljøer blant praktikere og lærerer og studenter innen høyere utdanning. I tillegg tilbrakte de tid i barnehager, på førskoler og på skoler for å observere. En rekke metodologiske hjelpemidler ble tatt i bruk i arbeidet, deriblant gruppeintervjuer, fotografi, lydopptak og kritiske og reflekterte forskningsnotater. Som et team samlet og analyserte forskerne empiriske data i sitt arbeid med å analysere, kritisere og dekonstruere kjønn.

Et overordnet mål med prosjektet var å utvikle en forskningskultur på kjønn, kompleksitet og mangfold innen omsorg og undervisning for små barn. Ønsket om økt bevissthet og kunnskap om dette ble arbeidet fram blant annet gjennom seminarer, publikasjoner og en konferanse med 150 deltakere fra 19 land.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet