kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Åse Røthing, forsker, Universitetet i Oslo

Søk på nettstedet hos Google

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning

Type prosjekt:
personlig doktorgradsstipend
Tidsperiode:
2003–2007
Støttebeløp:
1.457.000

Dette prosjektet har undersøkt hvordan undervisning om seksualitet på 10. klassetrinn på ulike måter framstiller heteroseksualitet som norm og ideal, samtidig som undervisningen har som ambisjon å skape toleranse for seksuelle minoriteter.

Forskeren viser hvordan heteroseksualitet på ulike måter tas for gitt i klasserommet og framstår som selvsagt og forventet. Videre beskriver hun hvordan heteroseksualitet produseres som norm og ideal, også i undervisning som eksplisitt tematiserer homoseksualitet, og som har som uttalt ambisjon å skape toleranse for homofile og lesbiske. Forskeren har gjort klasseromsobservasjoner på tre forskjellige skoler i Sør-Norge. Hun fulgte undervisning om seksualitet i flerfaglige prosjektperioder, med hovedvekt på fagene naturfag, KRL og samfunnsfag.

Undervisningen som tar utgangspunkt i å skape toleranse, skaper samtidig et kollektivt, privilegert heteroseksuelt «vi», som skal vise toleranse og aksept for «de andre», det vil si «de» homofile og lesbiske. Sistnevnte framstår dermed både som annerledes og som noen som finnes utenfor klasserommet. Undervisningen gir også stadig klassens (antatt) heteroseksuelle «vi» anledning til å mene noe om «de homofile og lesbiske» og deres rettigheter og seksuelle praksiser. Elevene forventes å være «for» eller «imot» homofile, men målet er at de skal bli «for». Denne typen tilnærming reproduserer heteroseksualitetens normative og privilegerte posisjon.

«Homotoleranse» framstår som det mest akseptable i klasserommet, og det er først og fremst elever som allerede er marginalisert i skolesammenhengen som gir uttrykk for høylydt homonegativisme. De homofile og lesbiske som skal tolereres og aksepteres, er imidlertid de som virkelig «er sånn». Homoseksualitet er med andre ord noe som skal aksepteres så sant det er «ekte». Ikke-heteroseksuelle praksiser tilbys ikke som mulighet for alle elevene, kun for de som eventuelt skulle finne ut at de «er sånn». Denne forståelsen av seksualitet og seksuell orientering er i tråd med framstillingen i lærebøkene og med norsk seksualitetspolitikk generelt. Forskningsprosjektet viser forøvrig at lærere har gode intensjoner for undervisningen, men ser ut til å ha liten kompetanse til å undervise om seksualitet på måter som ikke reproduserer heteroseksualitet som norm og ideal, og samtidig marginaliserer ikke-heteroseksuelle identiteter og praksiser.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet