kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Marianne Brantsæter, postdoktor, Universitetet i Oslo

Søk på nettstedet hos Google

Almenhetens kjønn – en slags resepsjonsstudie av kulturelle representasjoner av kjønn og seksualitet

Type prosjekt:
personlig postdoktorstipend
Tidsperiode:
2002–2006
Støttebeløp:
1.868.000

Det florerer av ulike billedfremstillinger av kjønn, seksualitet, etnisitet, kropp, m.m. i underholdningskulturen og i det offentlige rom. Disse mangfoldige kjønnskulturelle representasjonene kan betraktes både som taust og kraftfullt tilstedeværende, samtidig som de er en del av normalkulturen, ifølge denne forskeren.

Prosjektet ser på kjønn, seksualitet og identitet gjennom en analyse av fotografier og deres form og innhold. Fotografiet som uttrykk betraktes som relasjonelt, dialogisk og diskursivt. Med dette menes at fotografiet, på tilsvarende måte som språket og språkbruk, både reflekterer og utfordrer den kjønnskulturelle grammatikken og normer for måter å vise, være og gjøre kjønn på. Fotografier uttrykker og tematiserer det felleskulturelle reservoaret av oppskrifter for hvordan man «gjør» mannligheter og kvinneligheter.

Det empiriske utgangspunktet er et strategisk utvalg av billedfremstillinger – først og fremst fotografiske  av kjønn og seksualitet fra 1970-årene og til i dag, inkludert noen blikk lenger bakover i tid. Datamaterialet settes sammen slik at det viser endringer i kulturelle representasjoner og deres legitimitet over tid, samt mangfoldet og spennvidden i slike uttrykk i dag.

Ved hjelp av de utvalgte fotografiene viser og diskuterer forskeren hvordan både mer tradisjonell mannlighet og kvinnelighet og overskridelser av de dominerende kjønns- og seksualitetsnormene, kommer til uttrykk. Sosial differensiering, eller distinksjoner, for eksempel i smak og tegn- og symbollogikk, er også med på lasset, i tillegg til etnisk og kulturell differensiering. Hovedfokus ligger likevel på hvordan oppskrifter på kjønn og seksualitet gjøres og representeres i en vestlig kjønnskulturell kontekst.

Vi har et slags felles kulturelt reservoar av «kjønnsbilder»; fortellinger om og oppskrifter på mannligheter og kvinneligheter, seksualiteter og identiteter. Et sentralt aspekt ved dette kjønnskulturelle fellesreservoaret er tatt-for-gittheten som er forbundet med all denne «spill levende» sosiale materien og interaksjonen. Dette fellesreservoaret rommer mye likt og tildels motstridende elementer, men det synes likevel å gå en normativ rød tråd gjennom det hele med hensyn til «rett» og «feil», indre versus ytre identitet, og estetisk versus uestetisk. Et teoretisk hovedmål er utvikling av et analytisk grep som kan favne både endring og stabilitet, og vise hvordan disse kan forstås som parallelle og samtidige prosesser.

Forskere tilknyttet prosjektet

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet